Persoonsgegevens bij Thuizsorg B.V.
Uw privacy is van groot belang voor Thuizsorg B.V.. Wij houden ons aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin staat vastgesteld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij moeten kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden en dat wij verplicht zijn een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. In deze reglementen hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van Thuizsorg B.V. en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven.

Wat betekent de privacyverklaring
In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben u op de hoogte te stellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.

Welke (standaard) gegevens hebben we van u
nodig en waarvoor

1. Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, burgerlijke staat, etc.), contactgegevens (ook van wettelijk vertegenwoordiger),
verzekeringsgegevens, verleende zorgproducten, sociaal profiel /
netwerk, medische en gedragsgegevens, voor zover relevant voor het
kunnen bepalen van de benodigde zorg- en dienstverlening.
Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, correspondentie
en persoonlijke communicatie; in het bijzonder voor de instandhouding vande dienstverlening en externe verantwoording over de verleende zorg
(declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente), maar ook voor
het betrekken van het sociale netwerk en mantelzorger.

2. Burgerservicenummer (BSN)
Dit nummer hebben we nodig om gegevens uit te wisselen met
zorgkantoor, zorgverzekeraar, overheid en andere zorgaanbieders; gebruik
van dit nummer is dan verplicht.

3. Medisch/specialistische, gedrag gerelateerde, sociaal-
maatschappelijke en verpleegkundige/begeleidings- gegevens.
Deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en
uitvoeren van de individuele zorg- en dienstverlening.

4. Aard van toegepaste vrijheid beperkende middelen of maatregelen
voor cliënt, datum/duur, reden, wiens verantwoordelijkheid en de
betreffende woning.
Het vastleggen van deze gegevens is nodig om vrijheid beperkende
middelen of maatregelen te kunnen toepassen en te kunnen
verantwoorden waarom deze maatregelen noodzakelijk zijn.

5. Toegediende medicatie.
Met af te tekenen medicatielijsten maken wij inzichtelijk welke medicatie
cliënten hadden moeten ontvangen en of ze deze ook daadwerkelijk
hebben ontvangen.

6. Omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot cliënten,
getroffen maatregelen en schade/letsel.

Handhaving en optimalisering van de kwaliteit van zorgverlening aan
cliënten.

7. Omschrijving en toedracht van (seksueel) misbruik met betrekking tot een cliënt, en de ondernomen actie n.a.v. het misbruik.

Deze gegevens hebben we nodig om het beleid te bepalen ten aanzien van
het (seksueel) misbruik (afhandeling, nazorg en preventie).

8. Bankrekeningnummer, banksaldo en inkomsten/uitgaven.
Wanneer we de financiën van cliënten beheren, hebben we deze gegevens
over; hierover leggen we dan ook verantwoording af. Bovenstaande
gegevens mogen we gebruiken op basis van de overeenkomst die we met
u afsluiten, zonder daarvoor uw specifieke toestemming te vragen.

9. Overige persoonsgegevens
Gegevens dienen altijd met een omschreven doel te worden vastgelegd.
Overige bijzondere, extra gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld
godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras) mogen wij niet
vastleggen. In een aantal situaties kan toestemming hiervoor een
uitzondering vormen. Pasfoto’s kunnen bijvoorbeeld ook iets over iemands
ras of religie zeggen. Wanneer we foto’s willen vastleggen voor onze eigen
registratie of om ergens te publiceren, kan toestemming als basis worden
gebruikt om dit toch mogelijk te maken. Thuizsorg B.V. maakt hier ook
gebruik van. Toestemming hiervoor kan overigens altijd door u weer
worden ingetrokken. Ook euthanasieverklaringen en
reanimatieverklaringen worden alleen op verzoek van de cliënt vastgelegd.
Wanneer Thuizsorg B.V. een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te
verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden
gedaan. Denk dan bijvoorbeeld aan agressief gedrag dat voor onze
medewerkers van belang is om te weten.

Hoe verklaart Thuizsorg B.V. de persoonsgegevens?
De meeste gegevens van een cliënt ontvangen we rechtstreeks wanneer de
zorgovereenkomst wordt afgesloten en de zorg wordt gestart. Daarnaast kunnen

gegevens worden ontvangen van andere zorgaanbieders. Het dossier/zorgplan vult zich gedurende de periode dat de cliënt bij Thuizsorg B.V. in zorg is.

Intern gebruik van de gegevens
Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie uw gegevens moeten gebruiken, zijn hiertoe geautoriseerd. Dat regelen we door die medewerkers specifieke bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen.

Beveiliging van de gegevens
Thuizsorg B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en tevens ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13.

Extern gebruik van gegevens

Verplichte doorgifte
Als zorginstelling heeft Thuizsorg B.V. de verplichting om gegevens over
benodigde en geleverde zorg te delen met zorgkantoor, zorgverzekeraar en
gemeenten (declaraties). Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde
verbindingen. In bijzondere situaties kunnen wij ook aan andere instanties
verplicht worden om gegevens over u te verstrekken; denk aan de kantonrechter in verband met de verantwoording over beheerde gelden of in geval van een justitieel onderzoek.

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s
Voor haar bedrijfsvoering maakt Thuizsorg B.V. gebruik van veel
computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. Daarvoor sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Thuizsorg B.V. zelf.

Overige doorgifte
Wij delen gegevens dus alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we van u toestemming hebben verkregen.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) dient Thuizsorg B.V. voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 20 jaar te hanteren na de laatste wijziging in het zorgdossier. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw emailadres.

Rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens
Als zorginstelling moeten we persoonsgegevens van cliënten gebruiken. Maar die
persoonsgegevens hebben wel op de cliënt zelf betrekking. Daarom heeft de
cliënt het recht om de persoonsgegevens:

  • in te zien,
  • te corrigeren als ze niet juist zijn,
  • over te laten dragen naar andere personen of organisaties.

Daarnaast is er het recht te verzoeken gegevens te (laten) verwijderen of
bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens.

Om gegevens in te zien kan allereerst gebruik worden gemaakt van het
cliëntenportaal. Wanneer het cliëntenportaal niet de volledige informatie biedt of gegevens niet lijken te kloppen, neem dan contact op met de begeleider of zorgmanager. Deze kan u dan ondersteunen om toegang te krijgen tot uw gegevens en eventueel in overleg, wanneer dit aan de orde is er ook voor zorgen dat het dossier wordt aangevuld of aangepast. Ook voor overige vragen kunt u zich natuurlijk wenden tot de zorgmanager, maar ook tot de centrale zorgadministratie of helpdesk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de privacyverklaring moet worden gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk daarom regelmatig of er nieuwe versies zijn. Thuizsorg B.V. zal tevens wijzigingen apart aankondigen.

Vragen of kritiek
Als u vragen hebt over uw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan
uitvoering geven, of specifieke vragen heeft over de verwerking van
persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de
contactgegevens hieronder.

Interne privacy officer:
Dhr. R. Bandhoe
reza@thuizsorg.nl